Helaprop s.r.o. - grafika • reklama • tisk

Helaprop s.r.o.
Kolomuty 79
Mladá Boleslav
CZ - 293 01

tel.:
+420 777 332 017

email:
info@helaprop.cz

#

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky a dodací podmínky (VODP) upravují podmínky realizace zakázek mezi firmou Helaprop s.r.o., dále označovanou jako prodávající, a kupujícím.VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, v platnost vstupují podpisem kupní smlouvy nebo zaslání písemné či elektronické objednávky kupujícím. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma stranami nebo zasláním písemné objednávky (pošta,email) a jejím písemným potvrzením.Ve všech ostatních případech, které neupravují VODP se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

II.Množství objednaného zboží

1. Minimální hodnota objednaného množství je 5000 Kč v případě zboží s potiskem a 2000 v případě bez potisku. Při nedodržení min.hodnoty účtujeme příplatek ve výši 20%.
2. Při objednání menšího množství než je minimální (je uvedeno v katalogu) účtuje prodávající příplatek 20%.

III.Dodací lhůta

1. Termín dodání zboží je individuální - 1 týden až několik měsíců. Termín je závislý na druhu produktu. Konkrétní termín bude sdělen na základě poptávky, vždy bude součástí potvrzení objednávky.
2. U zakázek s požadovaným potiskem je nutno do 1 pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky zaslat podklady pro tisk a do 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů písemně provést korekturu.
3. V případě, že se tak nestane, bude dodací lhůta posunuta o počet dní, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo písemným odsouhlasením náhledů.
4. V jakýchkoli jiných případech je doba plnění stanovena smluvně.
5. Prodávající si vyhrazuje právo dřívějších dodávek

IV.Prodejní cena zboží

1. Cena produktů je stanovena písemnou dohodou na základě cen, které jsou uvedeny v katalogu a zároveň na základě množstevních slev. Ceny jsou uváděny bez DPH.
2. Ceny zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnují cenu baterií, pokud není uvedeno jinak.
3. Ceny nezahrnují cenu dopravy a balení zboží ani případné pojištění.
4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

V. Prodejní cena prací (potisků)

1. Ceny potisků jsou uvedeny v ceníku. Ceny jsou bez DPH.
2. Ceny potisků nezahrnují grafické zpracování podkladů a technologickou přípravu tisku.
3. Je-li sjednán potisk zboží, je kupující povinen zaslat podklady ve vektorech (v křivkách), v případě barveného tisku s přesně určenými barvami dle pantone vzorníku. V případě, že budou podklady zaslány v jiném formátu, bude za další úpravu účtována grafická práce a příprava dle firemního ceníku.
5. K ceně potisku na předměty dodané klientem se účtuje přirážka ve výši 30%, na potisk vlastních předmětů se nevztahuje reklamační právo.
6. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny tisků.

VI. Místo plnění

Místem plnění je sídlo firmy Helaprop s.r.o., Kolomuty 79, 293 01 Mladá Boleslav.

VII. Přepravní podmínky

1. Způsob dopravy musí být písemně sjednán.

VIII. Způsob plnění

1.Za řádně plněnou zakázku je považováno i částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího, bude-li prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu.
2. Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.
3. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku, bude dodávka uskladněna na účet kupujícího dle bodu XII/1 VODP. V případě nevyzvednutí zakázky do 7 kalendářních dnů vyúčtuje prodávající kupujícímu pokutu ve výši 10% hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80% zakázky v případě potištěného zboží.
4. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží 1%.

IX.Platební podmínky

1. Splatnost faktur je 10 dní ode dne vystavení, není-li smluvním vztahem upraveno jinak. Den vystavení faktury je shodný s dnem, kdy bylo zboží expedováno či připraveno k odběru.
2. Úhrada objednaného zboží je realizovatelná bankovním převodem, dobírkou nebo platbou v hotovosti.
3. Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty faktury na účet prodávajícího.
4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nesmí kupující postoupit žádnou z částí pohledávek třetí osobě.
5. Kompenzace faktur může nastat pouze po předchozí vzájemné dohodě.
6. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu 1% dlužné částky za každý den prodlení.
7. Prodávající může dle vlastního uvážení vyžadovat platbu v různé výši před zahájením výroby.Na částku je vystavena proforma faktura, způsob platby je převodní příkaz.

X.Reklamace

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (§422-429).
2. Možnost reklamace se nevztahuje na vlastní, donesené výrobky. Zároveň nelze reklamovat kvalitu tisku na donesených předmětech.
3. Reklamace musí být vždy písemná do 7 dnů od dodávky, prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60 dnů.
4. Prodávající nahradí uznané vady dle dohody jedním z následujícím způsobů : oprava, výměna zboží, vystavením dobropisu na vadné zboží. Jiné nároky jsou z odpovědnosti vad vyloučeny.
5. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním smluvním dopravcem přechází riziko ztráty, zničení či poškození na kupujícího.
6. V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
7. Reklamace nemá odkladný vliv na splatnost faktury.

XI.Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení (např. neuhrazení proforma faktury, neodeslání grafických podkladů atd.) o více jak 14 dní nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu.
3. Storno poplatek : 10% hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80% hodnoty zakázky v případě potištěného zboží.

XII.Jiná ustanovení

1. Nevyzvednutí zakázky do 7 pracovních dnů od připravení k expedici - podmínky upravuje bod č.3 v oddíle VIII.
2. Dodá-li kupující vlastní zboží k potisku, ručí prodávající za toto zboží pouze do výše ceny potisku.
3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo možnost plnění v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající je v takových případech povinen neprodleně informovat kupujícího a zároveň má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupení od smlouvy bez odpovědnosti za škodu vzniklou řádným nesplněním zakázky.
4. V případě soudního sporu bude spor řídit místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo firmy.